VISION CRUISES ΜΟΝ. ΙΚΕ

 

Γενικά

Παρακάτω παρατίθενται οι όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή κάνοντας κράτηση μέσω αυτής συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους αυτούς.

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, η επιχείρηση «VISION CRUISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έδρα την Αθήνα, επί της λεωφόρου Συγγρού 106, ΤΚ 11 741, τηλ. +30 210 4290084, σας παρέχει ταξίδια και κρουαζιέρες στην Ελλάδα και στον κόσμο, καθώς και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μεταφορές με αυτοκίνητα και λεωφορεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ξενοδοχεία και ξεναγήσεις.

Η ως άνω επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και να αφαιρεί ή επεξεργάζεται οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτή την ιστοσελίδα.

Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί πακέτο κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο από το ΠΔ 7/2018.  Ως «ταξιδιωτική υπηρεσία» νοείται η μεταφορά επιβατών, η παροχή καταλύματος που δεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεταφοράς επιβατών και δεν παρέχεται για σκοπούς κατοικίας, η ενοικίαση αυτοκινήτων, άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 29949/1841/28.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 2112) (Οδηγία 2007/46/ΕΚ, EE L 263/9.10.2007) ή μοτοσικλετών που απαιτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Α της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 51/2012 (Α 101) (Οδηγία 2006/126/ΕΚ, EE L 403/30.12.2006), τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα της ταξιδιωτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των προηγούμενων περιπτώσεων.

Ως «πακέτο» νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών. Οι διατάξεις της προαναφερόμενης οδηγίας δεν εφαρμόζονται στα πακέτα που καλύπτουν περίοδο μικρότερη των 24 ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα. Η εταιρεία «VISION CRUISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά.

Επιπλέον, όπως επιβάλλει ο νόμος, η εταιρεία «VISION CRUISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» εξασφαλίζει διαθέσιμη προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά που καταβάλατε και, αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, να διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που καταστεί αφερέγγυα.

 

Δικαιώματα των ταξιδιωτών

Με βάση την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 οι ταξιδιώτες έχουν τα παρακάτω βασικά δικαιώματα:

Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω εταιρεία ή, κατά περίπτωση, με τον Συνήγορο του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 11471, Αθήνα, grammateia@synigoroskatanaloti.gr, 2106460862) αν δεν τους παρέχονται υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της «VISION CRUISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

 

Ενημέρωση πριν από την σύμβαση

Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται η ενημέρωση για τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

α) τον ταξιδιωτικό προορισμό ή προορισμούς, το δρομολόγιο και τα χρονικά διαστήματα παραμονής, με ημερομηνίες, καθώς και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που περιλαμβάνουν, εφόσον περιλαμβάνεται παροχή καταλύματος,

β) τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των μέσων μεταφοράς, τους τόπους, τις ημερομηνίες και τις ώρες αναχώρησης και επιστροφής, τη διάρκεια και τις ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις. Αν δεν έχει οριστεί ακόμη η ακριβής ώρα, ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής ενημερώνουν τον ταξιδιώτη σχετικά με την κατά προσέγγιση ώρα αναχώρησης και επιστροφής,

γ) τον τόπο, τα κύρια χαρακτηριστικά και, κατά περίπτωση, την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού,

δ) τα παρεχόμενα γεύματα,

ε) τις επισκέψεις, την εκδρομή ή εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα συνολική τιμή του πακέτου,

στ) εάν οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία θα παρέχεται στον ταξιδιώτη στο πλαίσιο ομάδας (όταν αυτό δεν είναι εμφανές από τις περιστάσεις), και σε τέτοια περίπτωση, όπου είναι δυνατόν, το κατά προσέγγιση μέγεθος της ομάδας.

ζ) εάν η ωφέλεια των ταξιδιωτών από άλλες τουριστικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία, τη γλώσσα στην οποία θα εκτελεστούν οι εν λόγω υπηρεσίες, και

η) εάν το ταξίδι ή οι διακοπές είναι γενικώς κατάλληλα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και, κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα του ταξιδιού ή των διακοπών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ταξιδιώτη.

 

Ευθύνη της επιχείρησης

Η επιχείρησή μας έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα τμήματα του ταξιδιού που διαφημίζει και διαθέτει στους ταξιδιώτες. Η επιχείρηση, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, επιμέλειας και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις προερχόμενες από υπαιτιότητα του ταξιδιώτη ή υπαιτιότητα οποιουδήποτε αναφερομένου στη δήλωση συμμετοχής, από υπαιτιότητα τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, μη συνήθη ή απρόβλεπτα γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της επιχείρησης, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και οποιωνδήποτε άλλων αιτίων που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ερμηνεύονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας και δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν. Η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων, τα οποία δεν είναι περιοριστικά, είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας.

Η επιχείρηση συνεργάζεται με διάφορους ανεξάρτητους προμηθευτές που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της, παρέχοντας μεταφορά, διαμονή σε καταλύματα/ξενοδοχεία, γεύματα σε εστιατόρια και πολλές άλλες υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί επομένως να είναι υπεύθυνη για θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια που μπορεί να προκύψει είτε λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης οποιουδήποτε τέτοιου προμηθευτή είτε λόγω οποιουδήποτε άλλου γεγονότος για το οποίο η ίδια δεν έχει κανέναν έλεγχο.

Ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου.

 

Ταξιδιωτικά έγγραφα

 Η επιχείρηση παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων.

Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες, που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Η επιχείρησή μας συνιστά στους ταξιδιώτες να έχουν στο ταξίδι το διαβατήριό τους σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι 6 μηνών μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής τους, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς τους και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις τους.

Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές. Η συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στο πρόγραμμα ή άλλο έντυπο του ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος.

Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως την επιχείρηση και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν.

Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Ο Ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Η επιχείρηση δεν θα είναι υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων εξόδων, αποζημιώσεων κλπ. για τη ζημία που τυχόν υποστεί ο ταξιδιώτης ως αποτέλεσμα της άρνησης επιβίβασης ή και αποβίβασης από τις αρμόδιες αρχές λόγω αποτυχίας του ταξιδιώτη να συμμορφωθεί προς τους παρόντες όρους.

 

Καταγγελία της σύμβασης από την επιχείρηση

Η επιχείρηση μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση διακοπών του ταξιδιώτη και να επιστρέψει πλήρως σε αυτόν ό,τι αντιστοιχεί σε τυχόν πληρωμές που έγιναν για τις διακοπές χωρίς να καταβάλει πρόσθετη αποζημίωση αν ο αριθμός των ταξιδιωτών που έκανε κράτηση δεν πληροί τους ελάχιστους αριθμούς που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού όπως ορίζεται κάθε φορά και η επιχείρηση ειδοποιεί τους ταξιδιώτες για την ακύρωση της σύμβασης διακοπών το αργότερο:

 

Τιμές – Τρόπος καταβολής τιμήματος

Οι τιμές που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας αφορούν στη συνολική τιμή του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, κατά περίπτωση, όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις και άλλα κόστη ή, σε περίπτωση που τα κόστη αυτά δεν είναι ευλόγως δυνατό να υπολογιστούν πριν από τη σύναψη της σύμβασης, υπάρχει το κατά προσέγγιση πρόσθετο κόστος το οποίο ο ταξιδιώτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναλάβει επιπλέον.

Από την στιγμή της επιβεβαίωσης της κράτησης και μέσα στην προκαθορισμένη κάθε φορά ημερομηνία, απαιτείται προκαταβολή που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην εκάστοτε σύμβαση. Σε κάθε δε περίπτωση τριάντα (30) ημέρες πριν την αναχώρηση πρέπει να έχει εξοφληθεί το συνολικό ποσό της παροχής.

Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσα σε λιγότερο από 30 ημέρες από την αναχώρηση, απαιτείται να γίνεται κατευθείαν (με την επιβεβαίωση της κράτησης) η εξόφλησή τους.

Η πληρωμή του τιμήματος λαμβάνει χώρα με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό της επιχείρησης ή με POS.

EUROBANK
IBAN:  GR8302606390000180200374640
BIC:    ERBKGRAA
CURRENCY: EURO
VISION CRUISES ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

 

Προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων (και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή).

Πνευματική Ιδιοκτησία

Αποδέχεσθε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή στην επιχείρηση ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς, μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της.

 

Ρήτρα μερικής ακυρότητας

Εάν κάποια αρμόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες όρους είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους όρους οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

Η χρήση της ιστοσελίδας, η ταξιδιωτική σύμβαση, καθώς και όποια διαφορά προκύψει στο ως άνω πλαίσιο, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Ρητά συνομολογείται ότι αρμοδιότητα για να δικάσουν τις προαναφερόμενες διαφορές έχουν τα δικαστήρια του Πειραιά.

 

Σχόλια και προτάσεις

Τα σχόλια και οι προτάσεις σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Παρακαλούμε όπως μας τα αποστείλετε μέσω της σχετικής διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Την ίδια διαδικτυακή φόρμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή τυχόν παραπόνων. Εναλλακτικά μπορείτε να προσφύγετε στον Συνήγορο του Καταναλωτή.